کنسرت حمید عسگری ۲۶ اردیبهشت سالن میلاد

اطلاعات بلیط ها اطلاعات بلیط ها
مکان نمایشگاه بین المللی تهران – سالن میلاد
تاریخ جمعه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۳
ساعت ۱۸:۰۰ و ۲۱:۳۰
قیمت بلیط ۳۵۰۰۰تومان | ۴۰۰۰۰تومان | ۵۰۰۰۰تومان |۶۰۰۰۰تومان |۷۰۰۰۰تومان |۷۵۰۰۰تومان |۸۰۰۰۰تومان |۹۰۰۰۰تومان |۱۰۰۰۰۰تومان |
مراکز فروش بلیط ۲۲۷۲۸۰۰۷خرید و انتخاب صندلی آنلاین www.iranconcert.com

کنسرت گروه کرشمه به خوانندگی خانم شیدا (ویژه بانوان) ۱۱ و ۱۲ اردیبهشت تالار اندیشه حوزه هنری

اطلاعات بلیط ها اطلاعات بلیط ها
مکان تالار اندیشه حوزه هنری
تاریخ پنجشنبه ۱۱ و جمعه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۳
ساعت ۱۸:۰۰
قیمت بلیط ۲۵۰۰۰تومان | ۳۰۰۰۰تومان | ۴۰۰۰۰تومان |۵۰۰۰۰تومان |۶۰۰۰۰تومان |۷۰۰۰۰تومان |
مراکز فروش بلیط ۲۲۷۲۸۰۰۷خرید و انتخاب صندلی آنلاین www.iranconcert.com

کنسرت بنیامین بهادری ۸ اردیبهشت سالن میلاد

اطلاعات بلیط ها اطلاعات بلیط ها
مکان نمایشگاه بین المللی تهران – سالن میلاد
تاریخ دو شنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۳
ساعت ۱۸:۰۰ و ۲۱:۳۰
قیمت بلیط ۳۵۰۰۰تومان | ۴۵۰۰۰تومان | ۵۰۰۰۰تومان |۵۵۰۰۰تومان |۶۰۰۰۰تومان |۷۰۰۰۰تومان |۷۵۰۰۰تومان |۸۰۰۰۰تومان |۹۰۰۰۰تومان |
مراکز فروش بلیط ۰۲۱-۸۴۲۰۰خرید و انتخاب صندلی آنلاین www.84200.ir

کنسرت بابک جهانبخش ۱۷ اردیبهشت سالن میلاد

اطلاعات بلیط ها اطلاعات بلیط ها
مکان نمایشگاه بین المللی تهران – سالن میلاد
تاریخ چهار شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۳
ساعت ۱۸:۱۵ و ۲۱:۳۰
قیمت بلیط ۴۰۰۰۰تومان | ۵۰۰۰۰تومان | ۵۵۰۰۰تومان |۶۰۰۰۰تومان |۶۵۰۰۰تومان |۷۰۰۰۰تومان |۷۵۰۰۰تومان |۸۰۰۰۰تومان |۹۰۰۰۰تومان |۱۰۰۰۰۰تومان |
مراکز فروش بلیط ۲۲۷۲۸۰۰۷خرید و انتخاب صندلی آنلاین www.iranconcert.com

کنسرت لیان بوشهر (محسن شریفیان) ۱۵ و ۱۶ اردیبهشت تالار وحدت

اطلاعات بلیط ها اطلاعات بلیط ها
مکان تالار وحدت
تاریخ دو شنبه ۱۵ و سه شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۳
ساعت ۲۲:۰۰
قیمت بلیط ۱۵۰۰۰تومان | ۲۵۰۰۰تومان | ۳۵۰۰۰تومان |۴۰۰۰۰تومان |۵۰۰۰۰تومان |
مراکز فروش بلیط ۲۲۷۲۸۰۰۷خرید و انتخاب صندلی آنلاین www.iranconcert.com

کنسرت گروه سون ۱۰ و ۱۱ اردیبهشت سالن میلاد

اطلاعات بلیط ها اطلاعات بلیط ها
مکان نمایشگاه بین المللی تهران – سالن میلاد
تاریخ چهار شنبه ۱۰ و پنجشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
ساعت ۱۸:۱۵ و ۲۱:۳۰
قیمت بلیط ۴۰۰۰۰تومان | ۵۰۰۰۰تومان | ۵۵۰۰۰تومان |۶۰۰۰۰تومان |۷۰۰۰۰تومان |۷۵۰۰۰تومان |۸۵۰۰۰تومان |۹۰۰۰۰تومان |۹۵۰۰۰تومان |۱۰۰۰۰۰تومان |
مراکز فروش بلیط ۲۲۷۲۸۰۰۷خرید و انتخاب صندلی آنلاین www.iranconcert.com

کنسرت داریوش خواجه نوری ۱ و ۲ اردیبهشت تالار وحدت

اطلاعات بلیط ها اطلاعات بلیط ها
مکان تالار وحدت
تاریخ دوشنبه ۱ و سه شنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۳
ساعت ۲۱:۰۰
قیمت بلیط ۳۰۰۰۰تومان | ۴۰۰۰۰تومان | ۵۰۰۰۰تومان |۶۰۰۰۰تومان |۷۰۰۰۰تومان |
مراکز فروش بلیط ۲۲۷۲۸۰۰۷خرید و انتخاب صندلی آنلاین www.iranconcert.com

کنسرت حمید عسگری(با اجرای آلبوم خوشبختی)۱۹ اسفند سالن میلاد

اطلاعات بلیط ها اطلاعات بلیط ها
مکان نمایشگاه بین المللی تهران – سالن میلاد
تاریخ دو شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۲
ساعت ۱۸:۳۰ و ۲۲:۰۰
قیمت بلیط ۳۵۰۰۰تومان | ۴۰۰۰۰تومان | ۵۰۰۰۰تومان |۵۵۰۰۰تومان |۶۰۰۰۰تومان |۶۵۰۰۰تومان |۷۰۰۰۰تومان |۷۵۰۰۰تومان |۸۰۰۰۰تومان |۸۵۰۰۰تومان |۹۵۰۰۰تومان |
مراکز فروش بلیط ۲۲۷۲۸۰۰۷خرید و انتخاب صندلی آنلاین www.iranconcert.com

کنسرت گروه موسیقی ایرانی پالیز ۲۲ اسفند تالار اندیشه حوزه هنری

اطلاعات بلیط ها اطلاعات بلیط ها
مکان تالار اندیشه حوزه هنری
تاریخ پنج شنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۲
ساعت ۱۹:۳۰
قیمت بلیط ۳۰۰۰۰تومان | ۳۵۰۰۰تومان | ۴۰۰۰۰تومان |
مراکز فروش بلیط ۲۲۷۲۸۰۰۷خرید و انتخاب صندلی آنلاین www.iranconcert.com